Jilke (en Marjanne) in Nigeria vlog #5: hoe helpt ZOA?

ZOA-medewerkster Jilke is in Nigeria en hoort van collega Marjanne wat ZOA daar eigenlijk doet.