Privacy & Disclaimer

Voor het gebruik van ZOA.nl zul je soms je persoonsgegevens in moeten vullen. Bijvoorbeeld om een brochure te downloaden, of een nieuwsbrief te ontvangen. Wij begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee kan hebben. We leggen graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. ZOA.nl wordt beheerd door Stichting ZOA, Postbus 4130, 7320 AC Apeldoorn.

Gebruik van onze site
ZOA.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen.

Als je onze site gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Zie voor meer informatie onze cookie-verklaring.

Links naar andere websites
Op ZOA.nl vind je links naar andere websites. Hoewel we niet zomaar links naar andere sites plaatsen, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang met je gegevens van deze organisaties. Bekijk hiervoor het privacystatement, als dat er is, van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens
ZOA garandeert dat we met je persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. We geven of verkopen ze niet aan anderen.

ZOA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan. We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@zoa.nl.

Wijzigingen
ZOA heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid op www.zoa.nl.

Copyright
© ZOA 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ZOA worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.